Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Zonguldak Belediyesi Kent Mobilyaları Kiralama İhalesi İlanı

13 Aralık 2021

Zonguldak Belediyesi Kent Mobilyaları Kiralama İhalesi İlanı

 

ZONGULDAK BELEDİYESİ KENT MOBİLYALARI KİRALAMA İHALESİ İLANI

 

MADDE 1-Zonguldak Belediye Başkanlığı tarafından; Belediyemiz mülkiyeti/tasarrufundaki muhtelif yerlerde bulunan 70 adet Vitrinli Otobüs Durağı (durak raket),80 adet Billboard, 10 adet Büyük Billboard, 1 adet Silindir Reklam Kulesi, 2 adet sabit Megalight, 30 adet Çift Yüzlü Reklam Vitrini  ve 1 adet Led Ekran olmak üzere toplamda 194 adet Reklam Amaçlı Kent Mobilyaları işletilmesi suretiyle 3 ( üç) yıl süre kiraya verilecektir.

MADDE 2-İhale, Zonguldak Belediyesi Encümen toplantı salonunda 23/12/2021 tarihinde saat 14:00  de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35-36. maddesi uyarınca 37-43 üncü maddelerde belirtilen usulle kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır. Şartname dosyası Zonguldak Belediyesi 4. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz görülebilir veya 500,00 TL bedelle  temin edilebilir.

MADDE 3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; içinde iç zarfın ve istenen belgelerin bulunduğu dış zarfı, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 23/12/2021  tarihinde saat 12.00 ‘a kadar teslim etmek zorundadırlar. Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığı’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 4-İhaleye iştirak edeceklerin 42.660,00TL tutarındaki geçici teminatı, İdare’nin Vakıfbank Zonguldak Şubesi TR31 0001 5001 5800 7290 4908 66nolu hesabınayatırabilir veya süresiz  teminat mektubu verebilir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen teslim tarih ve saatinden sonra teklifalınmayacaktır.

MADDE 5-

İl Mevki

Cinsi

Adeti

Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL)

3 Yıllık Muhammen Kira

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

(TL) %3

Kira Süresi

Şartname Bedeli (TL)

Zonguldak Merkez

Kent Mobilyaları

194

     

3 (üç) Yıl

500,00 TL

MADDE 6-İhale iştirak edeceklerden istenen ve dış zarfta bulunması gereken  belgeler:

 1-Gerçek kişiler için, ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte noter tarafından tasdik edilmiş  imza sirküleri; tüzel kişilik adına  müracaat ediliyorsa tüzel kişilik adına müracaatta  bulunan kişinin işin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte noter  tarafından tasdik edilmiş yetki belgesi  ile noter  tasdikli imza sirküleri.

2- Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi ve  vukuatlı nüfus kayıt örneği;  Katılımcının tüzel kişi olması halinde Şirket Müdürüne  veya Şirket ortaklarından birine  ait   nüfus cüzdan fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.

3-Adli sicil sabıkasızlık kaydı ( Katılımcının tüzel kişi olması halinde Şirket Müdürüne veya Şirket ortaklarından birine ait  olacaktır.)

4- Kanuni ikametgahını gösteren belge (Katılımcının tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin  adresini gösterir belge )

5-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odasından  belgesi;

a ) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir  ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge ve tüzel kişiliğin son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi 

6 - Sigorta prim borcu olmadığına dair  ilk ilan tarihinden sonra alınmış  resmi belge ,

7- Vergi borcu  olmadığına dair  ilk ilan tarihinden sonra alınmış resmi  belge ,

8-Zonguldak Belediye Başkanlığı’na ( vergi, resim, harç, su, kira, masraf,  vs.) borcu olmadığına dair  ilk ilan tarihinden sonra alınmış resmi  belge;

9- Tebligatların, belirtilen elektronik posta adresine yapılmasını kabul ettiğine dair beyan dilekçesi,

10- Geçici teminatın 2886 Sayılı Kanunun 26.ve 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması zorunlu olmakla;  42.660,00  TL. tutarındaki geçici teminatın  nakit yatırılması halinde  Belediye hesabına nakden ödendiğini gösterir makbuz veya  bu tutarda süresiz  banka teminat mektubu 

11- İhale tarihinden önce  ihale konusu reklam amaçlı kent mobilyalarının işletilmesi işini  en az 3 (üç) yıl sureyle sözleşmeye dayalı olarak fiilen  ifa ettiğine dair, faaliyet deneyimini gösteren  kamu kurumlarından alınmış belge ( iş bitirme, iş deneyim, iş durum vb.),

12- Dış zarf içinde bulunması gereken iç zarf içine konulacak, istekli tarafından imzalanmış, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtildiği, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak  yazıldığı teklif mektubu

MADDE 7: İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve  uygun bedeli tespitte serbesttir.  

İlan olunur.