Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 14:00’de toplanıyor

839

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 14:00’de Meclis Toplantı Salonunda Kasım Ayı Meclis Toplantısının ilk birleşimini yapmak üzere toplanıyor.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI KASIM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:

01-Yoklama ve açılış.

02-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2018 tarih ve 222 sayılı, İlimiz Çınartepe Mahallesinde bulunan mülkiyeti S.S.Karaelmas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi adına kayıtlı 132 ada, 45-46-47-48-49-50-51 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde yapılması düşünülen plan tadilatı teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

03-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2018 tarih ve 223 sayılı, Zonguldak Kent bütünü imar planları kapsamında mevcut imar planlarında; 2981/3290/3366 sayılı yasada belirtilen hususlar dikkate alınarak Islah İmar Planı 10.Etabı olarak belirlenen, Tepebaşı Mahallesi ve Yeşil Mahalle sınırları dahilinde kalan alanlarda, Zonguldak Valiliği, Milli Emlak Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlünce yürütülüp sonuçlandırılmış olan 2/B çalışmalarının akabinde söz konusu alanın fiili ve mülki durumu göz önüne alındığında plan değişikliğine ihtiyaç duyduğu anlaşıldığından mevcut Islah İmar Planının Revizyon İmar Planı olarak plan tadilatı yapılmak suretiyle değiştirilmesi hususunda Meclis Kararı alınması hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

04-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2018 tarih ve 224 sayılı, Zonguldak Merkez İlçesi, Ankara-İstanbul istikametini kent merkezinden geçmek suretiyle bağlayan mevcut imar planlarında işli 22.00 m. genişliğindeki “Köprü Yol” imar yolunun T.C.Karayolları Genel Müdürlüğü, 15.Bölge Müdürlüğünün 06.02.2018 tarih ve 50962 sayılı yazısı gereğince kaldırılması için mevcut planın tadil edilmek suretiyle revize edilmesi hususunda Meclis Kararı alınması hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

05-Encümen Üyesi Cevat BULUT’un Belediye Encümen Üyeliğinden ayrılması talebi ile ilgili vermiş olduğu dilekçesine istinaden, Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi ve Başkanlığın 18.10.2018 tarih ve 109 sayılı, Belediyemiz Encümeninde boşalan 1 Encümen Üyeliği için seçim yapılması hakkındaki yazısı.

06-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 22.10.2018 tarih ve 53 sayılı, Belediyemizin 2019 Yılı Performans Programının görüşülmesi hakkındaki yazısı.

07-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.10.2018 tarih ve 608 sayılı, İlimiz Merkez İlçe Mithatpaşa Mahallesi 1550 ada, 1 parsel taşınmazın kuzeyinde yoldan ihdas işlemi ile oluşan mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı olacak olacak (a) parsel sayılı taşınmazın tamamının imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak kaydıyla, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine göre Karayolları Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devir işlemlerini yapmak ve tapu kaydına şerh koyma konusunda Belediye Başkanına verilmesi hakkındaki yazısı.

08-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.10.2018 tarih ve 375 sayılı, Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yıl 2020-2021 Yılları Tahmini Bütçe Tasarıları ve 2019 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

09-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.10.2018 tarih ve 638 sayılı, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 371 ada, 448 parselde kayıtlı Belediyemiz kullanım ve tasarrufunda bulunan 262 m2’lik taşınmaz üzerinde 3 adet dükkan vasıflı yerin, kamu yararında kullanılmak üzere 2 adedinin Bahçelievler Mahallesi ve Terakki Mahallesi Muhtarlığına, 1 adedinin ise Zonguldak Sakatlar Derneği Şubesi Başkanlığına tahsis edilebilmesi ve bu tahsisle ilgili konularda Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.10.2018 tarih ve 639 sayılı, Mülkiyeti Belediyemize ait Ontemmuz Mahallesi Acılık mevkii 169 ada, 10 parselde kayıtlı 2.366,39 m2’lik taşınmaz üzerinde 1 yıl süre ile haftada bir gün Pazar kurulması için tahsis talebi ve bu konu ile ilgili olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

11-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 22.10.2018 tarih ve 223 sayılı, Belediyemizce işletilmekte olan, ancak verimliliğini kaybeden bazı Açık Otoparkların kapatılması hakkındaki yazısı.

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.10.2018 tarih ve 1185 sayılı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce hazırlanan; Zonguldak Merkez Kıyı-Sahil Düzenlemesi amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı ilave ve Değişikliğine ilişkin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (e) fıkrası gereğince Kurumumuz görüşüne ait Belediye Meclis Kararı alınması teklifi hakkındaki yazısı.

Simple Text