Zonguldak Belediye Meclisi Aralık ayı Meclis toplantısının ilk birleşimini yapmak üzere 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 14:00’de toplanıyor.

159

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşerek karara bağlamak üzere 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 14:00’de Meclis Toplantı Salonunda Aralık Ayı Toplantısının ilk birleşimini yapacaktır.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.12.2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ARALIK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:                                                                                                                                    01-Yoklama ve açılış.

02-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 31.10.2019 tarih ve 4406 sayılı, Zonguldak Belediyesi Taksi Dolmuş Servis Yönetmeliğinin yeniden değerlendirilerek revize edilmesi hakkındaki Trafik Komisyonu Raporu.

03-Zabıta Müdürlüğünün 15.11.2019 tarih ve E.5515 sayılı, Asma dolmuş hattında Necati BAYRAKTAR adına kayıtlı, 67 M 0164 plakaya bağlı hattın Tunahan YAZICI adına devri  2009 model, OTOKAR marka minibüs için araç ruhsat talebi hakkındaki yazısı.

04-Zabıta Müdürlüğünün 15.11.2019 tarih ve E.5513 sayılı, Site dolmuş hattında Mehmet AFYON adına kayıtlı, 67 M 0295 plakaya bağlı hattın Mehmet GÜNEL adına devri ve 2009 model, OTOKAR marka minibüs için araç ruhsat talebi hakkındaki yazısı.

05-Zabıta Müdürlüğünün 15.11.2019 tarih ve E.5514 sayılı, Site dolmuş hattında Erkan SEZGİN adına kayıtlı, 67 M 0106 plakaya bağlı hattın Anıl ASILİSKENDER adına devri talebi hakkındaki yazısı.

06-Özel Kalem Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 6362 sayılı, Zonguldak Kent Konseyi Başkanlığı tarafından, Gazipaşa Caddesinde hem yaya güvenliği, araç trafiği akışı, hem de caddeye görsel anlamda katkı sağlayabilecek korkuluklarla kapatılması ile ilgili önerisinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

07-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.11.2019 tarih ve E.6012 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait Ontemmuz Mahallesi 1793,52 m2 yüzölçümlü 396 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın 500 m2’lik kısmı için Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne Sağlık Tesisi olarak kullandırılmak üzere, 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsisinin yapılması ve Belediye Başkanına bu konu ile ilgili olarak protokol imzalama yetkisinin verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

08-Veteriner İşleri Müdürlüğünün 25.11.2019 tarih ve E.6088 sayılı, Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren mezbahanın kapatılması hakkındaki yazısı.

09-Fen İşleri Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve E.6407 sayılı, kamu hizmetlerinin ifasında kullanılmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanacak hibe araçlar ile ilgili yazısı.

10-Özel Kalem Müdürlüğünün 25.11.2019 tarih ve E.6171 sayılı, Belediyemizin geçmiş dönem piyasa ödemeleri için kullanılmak üzere, İller Bankasından teminat mektubu almak sureti ile Resmi ve Özel Bankalardan en uygun faiz oranıyla, 48 ay vade dahil ana parası 10.000.000.-TL. ye kadar kredi alınması, alınacak bu kredi ile ilgili olarak her türlü sözleşmeleri yapmak ve imzalamak hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

11-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 25.11.2019 tarih ve E.6159 sayılı, Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uygulanacak Usul ve Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.11.2019 tarih ve E.6290 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, İncivez Mahallesi 812 ada, 50 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.11.2019 tarih ve E.6291 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, İncivez Mahallesi 812 ada, 50 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.11.2019 tarih ve E.6289 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi 1639 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

Simple Text