ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ’NE ESAS BİLGİLENDİRME DUYURUSU)

580

duyuru

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve
belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya
işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar,
sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah
harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye
Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti
alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında
kullanılamaz” denilmektedir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince evsel katı atıklar için
toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası
ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat gereği; Zonguldak Merkez İlçesi sınırları içinde
evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye
Başkanlığımız’ın, söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına
göre sabit tarife olarak belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri ve Elektrik
üretim gelirleri düşülmüş, “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki
hususlara riayet edilerek, abone sayıları dikkate alınarak “Evsel Katı Atık Tarife
Raporu” hazırlanmıştır.

İlgili yönetmelik gereğince hazırlanan raporun Belediye Meclisince karar
alınmadan Halk’ın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş
ve önerilerinin alınması maksadıyla Belediyemiz Web sayfasında duyuru
yapılması gerekmektedir.

Evsel Katı Atık Tarife Raporu hakkında görüş ve önerilerinizi 18/11/2015 Saat
14:00′ ye kadar info@zonguldak.bel.tr elektronik posta adresimize bildirmeniz gerekmektedir.

Hemşehrilerimizin bilgisine sunulur.

Muharrem Akdemir
Zonguldak Belediye Başkanı

Simple Text