Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı Bedelleri ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı Kamuoyuna duyurulur.

1013

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı bedelleri belediye meclisince belirlenirken, 2014 yılı için Bakanlar kurulu kararıyla belirlenmiştir.

Yapılan ücretlendirmenin Belediyemiz tarafından yapıldığı kamuoyunca gündeme gelmektedir.  Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı Bedelleri 2014 yılı için Bakanlar kurulu kararıyla belirlenmiş ve tüm Türkiye’de belediye gruplarına göre uygulanmaktadır.

Belediye tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

KARAR BAKANLAR KURULU TARAFINDAN ALINDI

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 58 inci maddesinde “Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.”, 59 uncu maddesinde “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 TL’den az, 800 TL’den çok olmamak üzere bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilir.” Aynı Kanunun  60 ıncı maddesinde  “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 YTL’den az; 800 YTL’den çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir.” hükümleri gereği işyerlerinin faaliyetleri, işletmenin büyüklüğü ve işletmecinin gerçek ve Tüzel kişi gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak 2014 yılı için Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı 2013 yılındaki gelir tarifesindeki parasal limitlerde hiçbir artış yapılmadan 12.11.2013 tarih ve 22/194 sayılı karar ile Belediye Meclisince belirlenmiş idi.

BELEDİYELERİN GRUPLARINA GÖRE BELİRLENDİ

Ancak; 6487 sayılı Kanunun 16.maddesi ile 2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin A fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

A) “Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.” denilerek değiştirilmiştir.

16 Eylül 2011 tarih ve 28056 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:2011/1) ile Nüfusları ile Sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre belediyeler gruplara ayrılmış, tebliğin ekinde yayınlanan liste’nin 2730’uncu sırasında Zonguldak Belediyesi 109.080 nüfus ile 1 Grup belediye olarak gösterilmiştir.

 ARTIŞI BELEDİYELER YAPMADI

18 Aralık 2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5585 sayılı Bakanlar Kurulunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları İtibariyle Tespiti Hakkında kararı ile 1.GRUBA giren Belediyelerde TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI HER TÜR İŞYERİ İÇİN YILLIK  600 TL. OLARAK BAKANLAR KURULUNCA TESPİT EDİLMİŞTİR.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Simple Text