Memur Disiplin Amirleri Yönetmeliği

T.C.

ZONGULDAK BELEDİYESİ

MEMUR DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç 

MADDE:1-(1) Bu Yönetmelik 14.07.1965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca 17.09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Zonguldak Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE:2-(1) Bu Yönetmelik Zonguldak Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

 

Disiplin Amirleri

MADDE 3-(1) Disiplin amirleri,bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.

 

Memurların disiplin işlemleri

MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yürürlülük.

MADDE 5-

1-Bu Yönetmelik Zonguldak Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 07.02.2014 tarih ve 29 sayılı Meclis Kararı yürürlükten kalkar.

 

Yürütme

MADDE -6 Bu Yönetmeliği Zonguldak Belediye Başkanı yürütür.

EK-4
ZONGULDAK BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ ÇİZELGESİ
ÜNVANI    DİSİPLİN AMİRİ     ÜST DİSİPLİN AMİRİ    
Belediye Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı
Özel Kalem Müdürü Belediye Başkanı
İç Denetçi Belediye Başkanı
Teftiş Kurulu Müdürü Belediye Başkanı
Birim Müdürleri / İşletme Müdürü,Birim Amirleri Belediye Başkanı
Avukat Belediye Başkanı
Uzman , Sivil Savunma Uzmanı Birim Müdürü Belediye Başkanı
Müfettiş ,Müfettiş Yardımcısı Teftiş Kurulu Müdürü Belediye Başkanı
Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Mali Hizmetler Müdürü Belediye Başkanı
Şef , Aynıyat Saymanı , Eğitmen , Muhasebeci ve Diğer Memurlar Birim Müdürü Belediye Başkanı
Zabıta ve İtfaiye Personeli Birim Amiri Belediye Başkanı