Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve 142 sayılı kararı – 20.07.2015 tarihinde yayınlandı

496

Zonguldak Merkez İnağzı mahallesi, Burç Sokak mevkiinde yer alan 18 pafta,829 ada ve 837 parseller üzerinde yapılan imar planı tadilatına yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucu alınan 06.02.2015 tarih ve 35 sayılı belediye Meclis kararında yer alan düzenlemelerin yer aldığı imar planı tadilatı Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve 142 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun “İmar planları ile ilgili Esaslar ” konulu ikinci bölümüne ait “Planların hazırlanması ve yürülüğe konulması” konulu 8.Maddenin (b) bendinde yer alan: İmar planları; Nazım imar planı ve uygulama imar planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, Belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili Belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. ( Değişik dördüncü cümle: 8/8/2011 -KHK- 648/21 md.) bu planlar onay tarihinden itibaren Belediye Başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili İdarelerin İnternet sayfalarında 1 ay süre ile eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süreleri içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye Başkanlığınca Belediye Meclisine gönderilen itirazlar ve planları Belediye Meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

ilan

Simple Text